Αλλαγή γραμματοσειράς
Ημερομηνία Τρί Νοέμ 30, 2021 7:46 pm
foss.aueb.gr
Αρχική Κοινότητας Fun Section Linux Artwork

Linux Artwork

Conky Configs

Post your screenshots, contribute new logos, icons, cd covers, stickers, themes, wallpapers and other artwork here.

Conky Configs

Δημοσίευσηαπό c00kiemon5ter » Δευτ Αύγ 24, 2009 5:11 pm

Προφανώς βαριέμαι και δεν έχω καμία όρεξη να διαβάσω για την εξεταστική, οπότε πάρτε δύο script για το conky

Το πρώτο το είχα φτιάξει πολύ παλιά, πριν 2χρόνια όταν πρωτοέβαλα ubuntu
δείχνει κάπως έτσι:
http://i31.tinypic.com/35irgpt.jpg
.conkyrc
Κώδικας: Επιλογή όλων
# Update interval in seconds
update_interval 1.0

# Use double buffering (reduces flicker, may not work for everyone)
double_buffer yes

# Create own window instead of using desktop (required in nautilus)
own_window yes
own_window_type normal #desktop override normal

# Use pseudo transparency with own_window?
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager
background no

# This is the number of times Conky will update before quitting.
# Set to zero to run forever.
total_run_times 0

use_xft yes
xftfont Myriad Pro:size=9
xftalpha 1

# Force UTF8? note that UTF8 support required XFT
override_utf8_locale no


# Draw shades?
draw_shades no

# Draw outlines?
draw_outline no

# Draw borders around text
draw_borders no

# set to yes if you want all text to be in uppercase
uppercase no

# Add spaces to keep things from moving about?  This only affects certain objects.
#use_spacer left
#Note: doesn't work in conky 1.2 =(

# Stippled borders?
stippled_borders 0

# border margins
#deprected:
border_margin 20
# border width
border_width 10

# Default colors and also border colors
default_color white
default_shade_color black
default_outline_color white

# Text alignment, other possible values are commented
#alignment top_left
alignment top_right
#alignment bottom_left
#alignment bottom_right

# Gap between borders of screen and text
# same thing as passing -x at command line
gap_x 15
gap_y 15

# Subtract file system buffers from used memory?
no_buffers yes

# number of cpu samples to average
# set to 1 to disable averaging
cpu_avg_samples 2

# number of net samples to average
# set to 1 to disable averaging
net_avg_samples 2

#------------------------------------------------------------------------------ #
# stuff after 'TEXT' will be formatted on screen
# ${font StyleBats:size=26}b${font Myriad Pro:size=9}Battery: ${battery BAT0} ${battery_time BAT0}
# ${font Myriad Pro:size=8}Today is ${exec date}${font}

# ${time %e %B %G}
# $nodename $sysname $kernel on $machine
# ${if_existing /home/hawk/.exaile/music.db-journal}
# ---- TEMP ----
# ${font weather:size=28}XyZ Temp:${i2c temp} ${i2c temp 0} ${i2c temp 1} ${i2c temp 2} ${acpitemp} C
# --- weather thing ---
#$hr
#${voffset -3}$alignc CURRENT WEATHER CONDITIONS
#${voffset -7}$hr
#${execi 3600 perl ~/scripts_conky/weather.pl GRXX0004 f w}
#${voffset -30}$alignr${offset -50}${execi 3600 perl ~/scripts_conky/weather.pl GRXX0004 f t}
#${voffset -15}$alignr${offset -60}${font weather:size=45}${execi 3600 perl ~/scripts_conky/weather.pl GRXX0004 f cp}$font
# --- weather 5 day thing ---
#${voffset -10}$hr
#${voffset -3}$alignc 5 DAY FORECAST
#${voffset -7}$hr $color
#${font weather:size=45}${execi 3600 perl ~/scripts_conky/weather.pl GRXX0004 f 5dp}${font}$color
#${voffset -55}${execi 3600 perl ~/scripts_conky/weather.pl GRXX0004 f 5dt}
#${execi 3600 perl ~/scripts_conky/weather.pl GRXX0004 f 7w}
#${if_existing /home/hawk/.exaile/music.db-journal}$hr
TEXT
   ${font Myriad Pro:size=60}${time %H:%M}${font}

${alignc}${font Myriad Pro:size=9}Today is ${time %a,%e %B %G}   |  Time: ${time %H:%M}${font}

$hr
${voffset -3}$alignc SYSTEM
${voffset -7}$hr
${font StyleBats:size=22}f${font Myriad Pro:size=9}   Kernel is $kernel on $machine

${font StyleBats:size=22}j${font Myriad Pro:size=9}   $sysname Ubuntu 8.04 Hardy Heron

${font StyleBats:size=22}a${font Myriad Pro:size=9}   Cpu Core ${cpu}%

${font StyleBats:size=22}g${font Myriad Pro:size=9}   Freq ${freq_g}Ghz  | Temp: ${acpitemp} C

${font StyleBats:size=22}c${font Myriad Pro:size=9}   Ram ${memperc}%  |  Swap ${swapperc}%

${font StyleBats:size=22}o${font Myriad Pro:size=9}   D: ${downspeed wlan0}Kb/s   |  U: ${upspeed wlan0}Kb/s

${font StyleBats:size=22}z${font Myriad Pro:size=9}   Processes: $processes | Running: $running_processes

$hr
${voffset -3}$alignc DISK USAGE
${voffset -7}$hr

ROOT:   ${fs_free /}/${fs_size /}
${fs_bar 3,100 /}
HOME:   ${fs_free /home}/${fs_size /home}
${fs_bar 3,100 /home}
DATA:   ${fs_free /dev/sda8}/${fs_size /dev/sda8}
${fs_bar 3,100 /dev/sda8}
$endif

${if_existing /home/hawk/.exaile/music.db-journal}$hr
${voffset -3}$alignc Exaile Music Player
${voffset -7}$hr
${alignc}${execi 10 exaile --get-title|head -1} - ${alignc}${execi 10 exaile --get-length|head -1}
${alignc}${execi 10 exaile --get-artist|head -1} ::: ${alignc}${execi 10 exaile --get-album|head -1}
$endifενώ το δεύτερο έρχεται από εδώ
και ήταν κάπως έτσι (πάνω δεξιά):
http://fc04.deviantart.com/fs46/f/2009/ ... a1e1d6.png
.conkyrc
Κώδικας: Επιλογή όλων
own_window no
use_xft yes
xftfont freemono:size=20
xftalpha .1
update_interval 60.0
uppercase yes
double_buffer no
default_color ffffff
color1 222222
TEXT
${color}I T ${color1}L ${color}I S ${color1}A S T I M E
${if_match ${exec date +"%M"} < 35}${if_match ${exec date +"%M"} >= 15}${if_match ${exec date +"%M"} < 20}${color}${endif}${endif}A ${color1}C ${if_match ${exec date +"%M"} >= 15}${if_match ${exec date +"%M"} < 20}${color}${endif}${endif}Q U A R T E R ${color1}D C
${if_match ${exec date +"%M"} >= 20}${if_match ${exec date +"%M"} < 30}${color}${endif}${endif}T W E N T Y ${if_match ${exec date +"%M"} >= 25}${if_match ${exec date +"%M"} < 30}${color}${endif}${else}${color1}${endif}${if_match ${exec date +"%M"} >= 5}${if_match ${exec date +"%M"} < 10}${color}${endif}${endif}F I V E ${color1}X
${if_match ${exec date +"%M"} >= 30}${if_match ${exec date +"%M"} < 35}${color}${endif}${endif}H A L F ${color1}B ${if_match ${exec date +"%M"} >= 10}${if_match ${exec date +"%M"} < 15}${color}${endif}${endif}T E N ${color1}F T O
${else}${if_match ${exec date +"%M"} >= 45}${if_match ${exec date +"%M"} < 50}${color}${endif}${endif}A ${color1}C ${if_match ${exec date +"%M"} >= 45}${if_match ${exec date +"%M"} < 50}${color}${endif}${endif}Q U A R T E R ${color1}D C
${if_match ${exec date +"%M"} >= 35}${if_match ${exec date +"%M"} < 45}${color}${endif}${endif}T W E N T Y ${if_match ${exec date +"%M"} < 40}${if_match ${exec date +"%M"} >= 35}${color}${endif}${else}${color1}${endif}${if_match ${exec date +"%M"} >= 55}${color}${endif}F I V E ${color1}X
H A L F B ${if_match ${exec date +"%M"} >= 50}${if_match ${exec date +"%M"} < 55}${color}${endif}${endif}T E N ${color1}F ${color}T O${color1}
${endif}${if_match ${exec date +"%M"} < 35}${if_match ${exec date +"%M"} > 5}${color}${endif}${endif}P A S T ${color1}E R U ${if_match ${exec date +"%M"} < 35}${if_match ${exec date +"%I"} == 9}${color}${else}${color1}${endif}N I N E
${if_match ${exec date +"%I"} == 1}${color}${else}${color1}${endif}O N E ${if_match ${exec date +"%I"} == 6}${color}${else}${color1}${endif}S I X ${if_match ${exec date +"%I"} == 3}${color}${else}${color1}${endif}T H R E E
${if_match ${exec date +"%I"} == 4}${color}${else}${color1}${endif}F O U R ${if_match ${exec date +"%I"} == 5}${color}${else}${color1}${endif}F I V E ${if_match ${exec date +"%I"} == 2}${color}${else}${color1}${endif}T W O
${if_match ${exec date +"%I"} == 8}${color}${else}${color1}${endif}E I G H T ${if_match ${exec date +"%I"} == 11}${color}${else}${color1}${endif}E L E V E N
${if_match ${exec date +"%I"} == 7}${color}${else}${color1}${endif}S E V E N ${if_match ${exec date +"%I"} == 12}${color}${else}${color1}${endif}T W E L V E
${if_match ${exec date +"%I"} == 10}${color}${else}${color1}${endif}T E N ${else}${if_match ${exec date +"%I"} == 8}${color}${else}${color1}${endif}N I N E
${if_match ${exec date +"%I"} == 12}${color}${else}${color1}${endif}O N E ${if_match ${exec date +"%I"} == 5}${color}${else}${color1}${endif}S I X ${if_match ${exec date +"%I"} == 2}${color}${else}${color1}${endif}T H R E E
${if_match ${exec date +"%I"} == 3}${color}${else}${color1}${endif}F O U R ${if_match ${exec date +"%I"} == 4}${color}${else}${color1}${endif}F I V E ${if_match ${exec date +"%I"} == 1}${color}${else}${color1}${endif}T W O
${if_match ${exec date +"%I"} == 7}${color}${else}${color1}${endif}E I G H T${if_match ${exec date +"%I"} == 10}${color}${else}${color1}${endif} E L E V E N
${if_match ${exec date +"%I"} == 6}${color}${else}${color1}${endif}S E V E N${if_match ${exec date +"%I"} == 11}${color}${else}${color1}${endif} T W E L V E
${if_match ${exec date +"%I"} == 9}${color}${else}${color1}${endif}T E N ${endif}${color1}S E ${if_match ${exec date +"%M"} < 5}${color}${endif}O C L O C K


το πήρα το άλλαξα και έφτιαξα αυτό (παίζει σε 1280x1024):
http://i29.tinypic.com/2wfn09z.jpg
.conkyrc
Κώδικας: Επιλογή όλων
own_window yes
own_window_type desktop
# desktop normal override dock , when "own_window" is 'yes'
own_window_transparent yes
own_window_hints undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager

double_buffer yes
update_interval 30.0

alignment top_left
gap_x 0
gap_y 0

border_inner_margin 0
border_outer_margin 0
# border_width 0

draw_shades no
draw_outline no
draw_borders no
draw_graph_borders no

use_xft yes
xftfont freemono:size=64
# 74 12
xftalpha .1

uppercase yes
default_color ffffff
color1 222222

TEXT
${color1}${if_match ${exec date +"%H"} < 12}A M ${else}P M ${endif}${color}I T ${color1}W A S ${color}I S ${color1}T I M E
${if_match ${exec date +"%M"} < 35}${if_match ${exec date +"%M"} >= 15}${if_match ${exec date +"%M"} < 20}${color}${endif}${endif}A ${color1}C H ${if_match ${exec date +"%M"} >= 15}${if_match ${exec date +"%M"} < 20}${color}${endif}${endif}Q U A R T E R ${color1}D C \#
${color1}I ${if_match ${exec date +"%M"} >= 20}${if_match ${exec date +"%M"} < 30}${color}${endif}${endif}T W E N T Y ${if_match ${exec date +"%M"} >= 25}${if_match ${exec date +"%M"} < 30}${color}${endif}${else}${color1}${endif}${if_match ${exec date +"%M"} >= 5}${if_match ${exec date +"%M"} < 10}${color}${endif}${endif}F I V E ${color1}X G
${if_match ${exec date +"%M"} >= 30}${if_match ${exec date +"%M"} < 35}${color}${endif}${endif}H A L F ${color1}B ${if_match ${exec date +"%M"} >= 10}${if_match ${exec date +"%M"} < 15}${color}${endif}${endif}T E N ${color1}F T O B E
${else}${if_match ${exec date +"%M"} >= 45}${if_match ${exec date +"%M"} < 50}${color}${endif}${endif}A ${color1}C H ${if_match ${exec date +"%M"} >= 45}${if_match ${exec date +"%M"} < 50}${color}${endif}${endif}Q U A R T E R ${color1}D C \#
${color1}I ${if_match ${exec date +"%M"} >= 35}${if_match ${exec date +"%M"} < 45}${color}${endif}${endif}T W E N T Y ${if_match ${exec date +"%M"} < 40}${if_match ${exec date +"%M"} >= 35}${color}${endif}${else}${color1}${endif}${if_match ${exec date +"%M"} >= 55}${color}${endif}F I V E ${color1}X G
H A L F B ${if_match ${exec date +"%M"} >= 50}${if_match ${exec date +"%M"} < 55}${color}${endif}${endif}T E N ${color1}F ${color}T O ${color1}B E
${endif}${if_match ${exec date +"%M"} < 35}${if_match ${exec date +"%M"} > 5}${color}${endif}${endif}P A S T ${color1}E R U ${if_match ${exec date +"%M"} < 35}${if_match ${exec date +"%I"} == 9}${color}${else}${color1}${endif}N I N E ${color1}I N
${color1}G ${if_match ${exec date +"%I"} == 1}${color}${else}${color1}${endif}O N E ${if_match ${exec date +"%I"} == 6}${color}${else}${color1}${endif}S I X ${if_match ${exec date +"%I"} == 3}${color}${else}${color1}${endif}T H R E E ${color1}T
${if_match ${exec date +"%I"} == 4}${color}${else}${color1}${endif}F O U R ${if_match ${exec date +"%I"} == 5}${color}${else}${color1}${endif}F I V E ${if_match ${exec date +"%I"} == 2}${color}${else}${color1}${endif}T W O ${color1}G O
${if_match ${exec date +"%I"} == 8}${color}${else}${color1}${endif}E I G H T ${color1}Y ${if_match ${exec date +"%I"} == 11}${color}${else}${color1}${endif}E L E V E N ${color1}O
${if_match ${exec date +"%I"} == 7}${color}${else}${color1}${endif}S E V E N ${color1}I ${if_match ${exec date +"%I"} == 12}${color}${else}${color1}${endif}T W E L V E ${color1}$
${if_match ${exec date +"%I"} == 10}${color}${else}${color1}${endif}T E N ${else}${if_match ${exec date +"%I"} == 8}${color}${else}${color1}${endif}N I N E ${color1}I N
${color1}G ${if_match ${exec date +"%I"} == 12}${color}${else}${color1}${endif}O N E ${if_match ${exec date +"%I"} == 5}${color}${else}${color1}${endif}S I X ${if_match ${exec date +"%I"} == 2}${color}${else}${color1}${endif}T H R E E ${color1}T
${if_match ${exec date +"%I"} == 3}${color}${else}${color1}${endif}F O U R ${if_match ${exec date +"%I"} == 4}${color}${else}${color1}${endif}F I V E ${if_match ${exec date +"%I"} == 1}${color}${else}${color1}${endif}T W O ${color1}G O
${if_match ${exec date +"%I"} == 7}${color}${else}${color1}${endif}E I G H T ${color1}Y${if_match ${exec date +"%I"} == 10}${color}${else}${color1}${endif} E L E V E N ${color1}O
${if_match ${exec date +"%I"} == 6}${color}${else}${color1}${endif}S E V E N ${color1}Y${if_match ${exec date +"%I"} == 11}${color}${else}${color1}${endif} T W E L V E ${color1}$
${if_match ${exec date +"%I"} == 9}${color}${else}${color1}${endif}T E N ${endif}${color1}S E C S ${if_match ${exec date +"%M"} < 5}${color}${endif}O C L O C K


EDITED:
μικροδιορθώσεις στο script
εμφάνιση PM / AM πάνω αριστερά :P

Αν χρησιμοποιείται xcompmgr τότε έχετε τα settings έτσι:
Κώδικας: Επιλογή όλων
own_window yes
own_window_type desktop

αλλιώς έχετε
Κώδικας: Επιλογή όλων
own_window no
Computers are simple. You just write an instruction and they follow it.
Εικόνα
a cookie! ~ i.will.do.science.to.it! Εικόνα
Άβαταρ μέλους
c00kiemon5ter
cookie hunter
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Δευτ Μάιος 11, 2009 1:55 am
Τοποθεσια: (void *)NULL
Operating System: ~ Arch ~ .: Gentoo :.

Re: Conky Configs

Δημοσίευσηαπό kwnccc » Πέμ Απρ 29, 2010 9:33 pm

Έχω εγκαταστήσει το conky αλλα στο section για τον καιρό δεν φορτώνονται οι πληροφορίες! Έχω ένα σκριπτακι για να κατεβάζει τις πληροφορίες από rss feeder το και κάνω execute στον κώδικα του conky, αλλα τίποτα! :?

αυτός είναι ο κώδικας του conky στο section weather:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#WEATHER
${font Arial:bold:size=10}WEATHER ${hr 2}
${font}


${font weather.ttf:size=45}
${execi 300 /home/user/scripts/weather.sh "EUR|GR|GR007|ATHINAI"}


και αυτός ο κώδικας από το script:
Κώδικας: Επιλογή όλων
#!/bin/sh

METRIC=1 #0 or 1; 0 for F, 1 for C

if [ -z $1 ]; then
    echo
    echo "USAGE: weather.sh <locationcode>"
    echo
    exit 0;
fi

curl -s http://rss.accuweather.com/rss/liveweather_rss.asp?${METRIC}&locCode= $1 | perl -ne 'if (/Currently/) {chomp;/\<title\>Currently: (.*)?\<\/title\>/; print "$1"; }'


καμμιά βοήθεια?
kwnccc
Open Member
 
Δημοσ.: 4
Εγγραφη: Πέμ Απρ 29, 2010 9:23 pm

Re: Conky Configs

Δημοσίευσηαπό c00kiemon5ter » Πέμ Απρ 29, 2010 10:11 pm

Για αρχή έχεις το url εκτός "" που σημαίνει ότι όταν βρει το '&' από το '?${METRIC}&locCode=' θα το στείλει στο bg και πάει το script
Φτιάξε αυτό και δες αν δουλεύει. Δοκίμασε μετά να προσθέσεις το κομμάτι της Perl και αν όλα είναι καλά τρέξτο μέσω conky.
Computers are simple. You just write an instruction and they follow it.
Εικόνα
a cookie! ~ i.will.do.science.to.it! Εικόνα
Άβαταρ μέλους
c00kiemon5ter
cookie hunter
 
Δημοσ.: 554
Εγγραφη: Δευτ Μάιος 11, 2009 1:55 am
Τοποθεσια: (void *)NULL
Operating System: ~ Arch ~ .: Gentoo :.


Επιστροφή στην Linux Artwork

cron
foss.aueb.gr

Μελη σε συνδεση

Συνολικά υπάρχει 1 μέλος συνδεδεμένο: 0 εγγεγραμμένο, 0 κρυφοί και 1 επισκέπτης (με βάση τα μέλη που έχουν συνδεθεί τα τελευταία 5 λεπτά)
Περισσότερα μέλη σε σύνδεση 252 την Πέμ Σεπ 09, 2021 4:43 pm

Μέλη σε αυτή την Δ. Συζήτηση : Δεν υπάρχουν εγγεγραμμένα μέλη και 1 επισκέπτης

Γενέθλια

Κανένα μέλος δεν έχει γενέθλια σήμερα